மாநில பல்கலைக்கழக கபடி போட்டியில் இரண்டாவது பரிசு பெற்ற SRM பல்கலைக்கழக அணி


மாநில பல்கலைக்கழக கபடி போட்டியில் இரண்டாவது பரிசு பெற்ற SRM பல்கலைக்கழக அணி