தடகள போட்டிகளில் சாதனை படைத்த மாணவிகளுக்கு கலெக்டர் பாராட்டு<button class="btn btn-xs btn-primary pull-right alpha-size1 m-l-5" style="text-align: justify; color: rgb(255, 255, 255); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; font-family: inherit; margin: 0px 0px 0px 5px; overflow: visible; cursor: pointer; vertical-align: middle; background-image: none; touch-action: manipulation; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(46, 109, 164); white-space: nowrap; padding-right: 4px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; user-select: none; background-color: rgb(51, 122, 183); float: right;">அ-</button><button class="btn btn-xs btn-primary pull-right alpha-size2" style="text-align: justify; color: rgb(255, 255, 255); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; font-family: inherit; margin: 0px; overflow: visible; cursor: pointer; vertical-align: middle; background-image: none; touch-action: manipulation; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(46, 109, 164); white-space: nowrap; padding-right: 4px; padding-left: 4px; border-radius: 3px; user-select: none; background-color: rgb(51, 122, 183); float: right;">அ+</button>